REGULAMIN


1. Naprawy wykonywane są na Żądanie Klienta, na podstawie sporządzonej przez serwis karty zlecenia.


2. Na karcie zlecenia wpisywane są dane Klienta oraz dane pojazdu tub urządzenia. Ponadto karta zlecenia zawieraprzewidywany zakres czynności naprawczych do wykonania.


3. Przed oddaniem pojazdu bądź urządzenia do naprawy Klient zobowiązany jest przekazać wykaz przedmiotów znajdujących się w pojeździe lub przekazanych wraz z urządzeniem a niepołączonych z nimi trwale.


4. Na życzenie klienta zostaną określone szacunkowe koszty naprawy. Koszty szacunkowe to bezpłatna forma określenia przewidywanych kosztów usługi na podstawie stanu pojazdu b�d� urz�dzenia daj�cego si� ustali� w czasie czynno�ci przyj�cia z okre�leniem koszt�w robocizny i cz�ci wed�ug cennik�w obowi�zuj�cych w momencie oszacowania.


5. Jeżeli podczas wykonywania usługi ujawni się konieczność wykonania dodatkowych czynności naprawczych serwis poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku wykonanie czynno�ci dodatkowych nast�pi dopiero po zatwierdzeniu rozszerzenia zakresu us�ug. Form� zatwierdzenia (pisemna, ustna, e-mail, faks) ka�dorazowo okre�li serwis. W przypadku, gdy stwierdzone zostan� usterki, kt�re nie by�y zlecone do naprawy a maj�, wp�yw na bezpiecze�stwo pojazdu b�d� urz�dzenia serwis uprzedzi Klienta o konieczno�ci usuni�cia takich usterek.


6. Przewidywany termin odbioru wyznaczony jest w karcie zlecenia w zależności od możliwości serwisu i zakresu zleconej usługi. Klient zobowiązany jest do niezw�ocznego odbioru pojazdu czy urz�dzenia po up�ywie terminu ustalonego jako przewidywany termin w karcie zlecenia, chyba �e us�uga nie zosta�a do tego czasu wykonana. W razie uchybienia przez Klienta powy�szemu terminowi odbioru serwis prze�le klientowi drog� pocztow� wezwanie z podaniem dodatkowego terminu na odbioru. Gdy w terminie dodatkowym Klient nie odbierze pojazdu b�d� urz�dzenia, zap�aci serwisowi kar� umown� w wysoko�ci 30z� za ka�dy dzie� zw�oki liczony od dnia nast�pnego od wyznaczonego terminu dodatkowego. Serwis mo�e dochodzi� odszkodowania na zasadach og�lnych je�eli wysoko�� szkody przewy�szy zastrze�on� kar� umown�.


7. Nieodebranie pojazdu lub urządzenia w ciągu 6 miesięcy po upływie dodatkowego terminu wskazanego zgodnie z pkt 6 oznacza wyrażenie zamiaru pozbycia si� rzeczy. Serwis mo�e usun�� porzucone w ten spos�b pojazdy lub urz�dzenia.


8. Rozliczenie zlecenia następuje na podstawie cenników obowiązujących w serwisie w momencie składania zlecenia. Cenniki robocizny oraz częci zamiennych znajduj� si� w serwisie i na ��danie Klienta b�d� mu przedstawione do wgl�du. Nale�no�� za wykonane zlecenie jest p�atna na podstawie wystawionej na dzie� odbioru faktury, got�wk� w kasie serwisu przed wydaniem pojazdu b�d� urz�dzenia lub inn� form� p�atno�ci wskazan� przez serwis (karta, przelew). Brak zap�aty stanowi podstaw� do odmowy wydania pojazdu lub urz�dzenia oraz powoduje naliczanie odsetek w wysoko�ci ustawowej - pocz�wszy od dnia wymagalno�ci.


9. W celu zabezpieczenia kosztów naprawy wykonywanej na podstawie powyższego zlecenia naprawy Klient ustanawia na rzecz Serwisu zastaw na stanowi�cym jego w�asno�� samochodzie lub urz�dzeniu bli�ej okre�lonym w karcie zlecenia o warto�ci do ustalenia wed�ug EUROTAX, AUDATEX itp.


10. Z chwilą zawarcia umowy Klient oddaje w posiadanie Serwisu przedmiot zastawu określony w pkt 9. Serwis może oddać przedmiot zastawu do przechowania osobie trzeciej, zajmuj�cej si� przechowaniem rzeczy tego rodzaju, b�d� przechowywa� przedmiot zastawu we w�asnym zakresie przez czas od daty zawiadomienia Klienta o terminie wydania samochodu po naprawie do czasu zap�acenia koszt�w naprawy na koszt Klienta.


11. Zastaw zabezpiecza wszelkie koszty Serwisu, należność za naprawę, odsetki za opónienie w zapłacie kosztów naprawy i inne koszty związane z przedmiotem zastawu.


12. Wszelkie spory wynikłe z wykonania usługi naprawy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę serwisu.


Postanowienia niniejszych ogólnych warunków niezgodne z art. 385 i n. kc. obowiazują wyłącznie Klientów będąych przedsiąbiorcami.